Nhượng quyền thương mại bóng đá dưới dạng tài sản công